ဧည့်သည်များ၏ အတွေ့အကြုံစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့ ဧည့်သည်များ၏ အတွေ့အကြုံစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကို အချိန်ပေးပြီး ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။

စတင်ရန်အတွက် သင်၏ဘေလ်မှ အချက်အလက် အနည်းငယ်ကိုကျေးဇူပြ၍ဖြည့်ပေးပါ။

/ /

:

 

သင် Survey ကိုဖြည့်ပြီးလျှင် Pizza Hut ဆိုင်မှာ နောက်တစ်ကြိမ် Order မှာလျှင် Garlic Bread လက်ဆောင်ရယူဖို့ ကုဒ်နံပါတ်ရပါလိမ့်မည်။

ဤကုုမၸဏီ ႏွင့္ ၎၏လုုပ္ငန္းမ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ Service Management Group, LLC (“SMG”) တိုု႔မွ သင္၏ IP လိပ္စာႏွင့္ ဒိုုမိန္း၊ ကြတ္ကီး အခ်က္အလက္မ်ား၊ ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲ၊ ဟာ့ဒ္၀ဲ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အစရွိသည္တိုု႔အပါအဝင္ သင့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဘေရာက္ဇာ အတြင္းမွ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုုေဆာင္း ရယူလိုုပါသည္။ ဤေဒတာမ်ားအား အသံုုးျပဳျပီး သင့္ကိရိယာႏွင့္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ စနစ္မ်ား အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကိုု အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေစမည္ ျဖစ္သည္၊ စစ္တမ္းမ်ားအား ေပးပိုု႔ႏိုုင္ေပမည္၊ စစ္တမ္း၏ မွန္ကန္ ေျဖာင့္မတ္မႈအား ေသခ်ာေစႏိုုင္မည္၊ လိမ္လည္မႈမ်ားအား ေျခရာခံ ကာကြယ္ႏိုုင္မည္၊ ေစ်းကြက္သုုေတသနလုုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ ႏိုုင္ေပမည္၊ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ ဝဘ္ဆိုုဒ္ႏွင့္ အပလီေကးရွင္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲကာ တိုုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေပမည္၊ ထိုု႔ျပင္ SMG ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အသံုုးျပဳမႈအား စိတ္ျဖာသံုုးသပ္ကာ ၎ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား တိုုးတက္၊ အဆင့္ျမင္တင္ႏိုုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ SMG သည္ United States အတြင္း စုုေဆာင္းရရွိေသာ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားအား စီမံေဆာင္ရြက္ပါသည္။ SMG ၏ ပုုဂၢိဳလ္ေရးေစာင့္ထိန္းမႈ အေလ့က်င့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္ခ္မွတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုုင္ပါသည္။ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ အား ကလစ္ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ သင္သည္ SMG ၏ ကြတ္ကီးမ်ားအသံုုးျပဳမႈ ႏွင့္ အျခားေသာ ေဒတာ စုုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ နည္းပညာမ်ားအား သေဘာတူလက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။
 
 
Powered by smg Service Management Group